Medezeggenschapsraad (MR)
Onze school heeft een MR bestaande uit vertegenwoordigers uit de oudergeleding en de personeelsgeleding. De medezeggenschapsraad bestaat uit 6 personen, waarvan 3 ouders en 3 personeelsleden.

De oudergeleding bestaat uit
Rishma Laarhoven, Tatiana van der Horst en vacature

De personeelsgeleding bestaat uit
Julian Steenkamp, Christa Bekking en Dominique den Hoedt.

Daarnaast is de directeur bij de vergaderingen aanwezig.

U bent als ouder vertegenwoordigd door de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR).
De Wet MR Onderwijs bepaalt dat ouders en leerkrachten zitting hebben in de MR.
De MR is het officiële overlegorgaan voor de directie wanneer het om beleid en overige zaken gaat die de school betreffen. Deze raad heeft, afhankelijk van het onderwerp, advies– of instemmingsrecht. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en worden op school gehouden. In de kalender staan de vergaderdata van de MR.
In de hal bij de hoofdingang hangt een brievenbus van de MR. Heeft u iets te vragen aan de MR, een opmerking, een tip of een top? Laat een briefje achter in de brievenbus! U kunt uiteraard ook altijd één van de MR-leden aanspreken!

Wat doet de medezeggenschapsraad?
Tijdens de MR-vergaderingen komen allerlei zaken betreffende het beleid en de voorzieningen van de school aan de orde. Ouders kunnen de MR-leden altijd benaderen met vragen die tijdens de vergaderingen besproken kunnen worden.
U kunt de MR mailen op het adres mr@obshoutwijk.nl (de mail wordt direct doorgestuurd naar de voorzitter van de MR).

GMR
Sinds januari 2006 is er een Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Alle scholen binnen ons bestuur zijn hierin vertegenwoordigd. De GMR behartigt de belangen van ouders en leerkrachten bij het bestuur voor alle, of de meerderheid van scholen betreffende bovenschoolse zaken.
Wilt u iets onder de aandacht brengen van de GMR? dan kunt u uw bericht mailen naar GMR@dehaagsescholen.nl.

Ook kunt u direct opnemen met de ambtelijk secretaris van de GMR, Marianne Gommans. Zij is op dinsdag, woensdag en donderdag bereikbaar tot ca. 15.00 uur. U kunt haar bellen of mailen.

Marianne Gommans
070 – 3065 217
06 – 3165 9837
M.Welten@dehaagsescholen.nl

Ouderraad (OR)
De OR bestaat uit een groep ouders die op regelmatige basis met de oudercoördinator vergadert over diverse activiteiten die in de loop van het jaar georganiseerd worden. Ook levert de OR een enorme bijdrage aan het voorbereiden, organiseren en uitvoeren van bijvoorbeeld het sinterklaas-, kerst- en paasfeest.
De leden van de OR zijn die ouders die zorgen dat de school er elke keer weer prachtig uitziet door het versieren en inrichten van o.a. de hal en de gangen.

Uiteraard kan de OR altijd hulp gebruiken. Houd hiervoor de oproepen in de nieuwsbrief en de vraag van de groepsleerkrachten in de gaten.

Ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage is 25 euro per kind, per jaar. U kunt dit bedrag betalen bij de groepsleerkracht of de directie. Ook kunt het bedrag overmaken  naar: Ibannummer: NL81 INGB 0007 2340 83 t.n.v. DHS Houtwijk. Vermeld hierbij naam en groep van uw kind.
Zonder uw bijdrage kunnen we een heleboel kleine extraatjes, die bijzondere dagen zo leuk maken, niet realiseren; bijvoorbeeld traktaties en materialen bij feestdagen en versnaperingen tijdens de sportdag.

Bij inschrijving van uw kind hopen wij erop dat u wilt bijdragen met de vrijwillige bijdrage. Mocht u het bedrag niet in een keer kunnen betalen, dan zijn er verschillende mogelijkheden om in termijnen te betalen.