Algemeen

Als school en als team vinden we het belangrijk dat kinderen zich breed ontwikkelen op sociaal-emotioneel, cognitief, creatief en motorisch gebied. Dit is de basis waarmee onze leerlingen na de basisschool verdergaan op een middelbare school. Onze leerlingen gaan naar brugklassen van verschillende niveaus, op verscheidene scholen in de Haagse regio. Hieronder volgt een korte beschrijving van het proces; van basisschool naar brugklas.

Opstellen van het advies

Het (voorlopige) basisschooladvies wordt altijd in overleg met meerdere personen vastgesteld. Bij het bepalen van het (voorlopige) basisschooladvies zijn leerkrachten van groep 7 en 8, de intern begeleider van de bovenbouw en directie betrokken. Op deze manier komen wij als school op een breed gedragen advies voor onze leerlingen.

Groep 7

In groep 7 kijken we bij de CITO-toetsen of de score van elk kind nog binnen het bereik van de af te nemen toets valt. Wijkt het functioneringsniveau van de leerling meer dan een jaar af van de toets, dan wordt een andere toets gekozen die beter aansluit bij het niveau van de leerling. Dit noemen we toetsen op niveau.

Aan het eind van groep 7 wordt het Drempelonderzoek afgenomen. Vervolgens volgt het CITO-afnamemoment eind groep 7. Na dit moment wordt in een gesprek met ouders en kind het voorlopige advies voor het voortgezet onderwijs gedeeld. Bij het bepalen van het advies wordt gekeken naar de doorgaande lijn in het CITO-leerlingvolgsysteem, de uitslagen van methodetoetsen, werkhouding en sociaal-emotionele observaties. Deze bevindingen worden met ouders en kind besproken.

Wij kiezen als school om eind groep 7 al een voorlopig basisschooladvies te geven om de zoektocht naar een passende middelbare school makkelijker te maken.

Groep 8

Groep 8 is een spannend maar ook een belangrijk jaar waarin onze leerlingen samen met hun ouders een nieuwe middelbare school gaan kiezen. In november wordt er een gezamenlijke informatieavond met het voortgezet onderwijs georganiseerd waar ouders meegenomen worden in de stappen die wij als school nemen en welke stappen ouders en kind dienen te nemen. Tevens wordt tijdens deze informatie avond het tijdpad van de BOVO gedeeld met ouders en kind.

In groep 8 wordt rond de herfstvakantie bij elk kind een intelligentie-onderzoek (NIO/ ADIT) afgenomen. Daarnaast volgt een laatste ronde reguliere CITO-toetsen. Net als in groep 7 wordt er in deze periode getoetst op niveau. Op deze manier hebben wij actuele gegevens bij het opstellen van het basisschooladvies.

Tijdens het voorlopig adviesgesprek in januari delen wij ook het onderwijskundig rapport (OKR) en lichten we hier bepaalde zaken toe. Het onderwijskundig rapport wordt altijd gedeeld bij inschrijving bij een middelbare school. Ouders krijgen een kopie van het onderwijskundig rapport en kunnen indien gewenst de eigen mening of zienswijze toevoegen in het onderwijskundige rapport.

In januari, februari en maart zijn diverse open dagen en informatie avonden op middelbare scholen. Ouders kunnen zich samen met hun kind richten op de diverse middelbare scholen door deze informatiedagen/avonden te bezoeken. School legt in de periode november, december verschillende schoolbezoeken af met de leerlingen van groep 8 om alvast te oriënteren op het middelbaar onderwijs. Het definitief inschrijven op een middelbare school is pas eind maart.

Omdat Den Haag tal van middelbare scholen kent is het soms lastig zoeken naar een school die passend is bij het gegeven advies. Hiervoor verwijzen wij u door naar de website van https://scholenwijzer.denhaag.nl/.

Door vervolgens op de button middelbare school te klikken en vervolgens het juist advies aan te klikken komt u bij passende scholen voor uw kind uit. Tevens zijn op deze site alle open dagen van het middelbaar onderwijs te vinden.

 

Doorstroomtoets

Begin februari wordt de Doorstroomtoets afgenomen, dit is een nieuwe toets en deze is in plaats gekomen van de Eindtoets. De Doorstroomtoets is een verplichte toets en deze geeft een score en uitstroomprofiel bij elke leerling. De resultaten van deze toets worden medio maart verwacht. Welke gevolgen heeft een lagere of hogere score t.o.v. het gegeven basisschooladvies?

Uitslag Doorstroomtoets lager dan basisschooladvies:    Basisschooladvies blijft hetzelfde.

Uitslag Doorstroomtoets gelijk aan basisschooladvies:   Basisschooladvies blijft hetzelfde.

Uitslag Doorstroomtoets hoger dan basisschooladvies: Basisschooladvies wordt aangepast tenzij bepaalde onderwijsbehoeften van de leerling in het geding komen bij een aanpassing.

Nadat de uitslag van de Doorstroomtoets en het definitieve basisschooladvies is gedeeld met ouders en kind begint de inschrijvingsperiode voor de middelbare scholen. De inschrijvingsperiode loopt van: 25 maart 2024 t/m 31 maart 2024.

De inschrijving gaat digitaal en een lijst met voorkeursscholen wordt verstuurd naar de school van eerste keuze. Uitgebreide informatie over de inschrijving wordt in groep 8 besproken en ook met ouders gecommuniceerd. Op de website: https://www.bovohaaglanden.nl/ kunt u meer over dit onderwerp lezen.

Na de meivakantie krijgen alle leerlingen te horen bij welke school zij zijn aangenomen. In de meeste gevallen is dit de school van eerste keuze maar in enkele gevallen is dit de school van tweede of derde keuze. Na plaatsing op de middelbare school vindt er een overdracht plaats tussen de basisschool en de middelbare school door het delen van gegeven via Onderwijs Transparant. Op deze manier kan de VO-school bij alle documenten die door de basisschool verstrekt worden. Gedurende de brugklasperiode vindt er overleg plaats met de brugklascoördinatoren. 

Uitgeloot

Er blijven populaire scholen in de BOVO-regio met meer aanmeldingen dan dat er plekken zijn. Hierdoor kan er op een school altijd sprake kan zijn van loting. Hoe meer scholen je op de lijst plaatst, hoe groter de kans op een plek. Maar ook bij acht scholen op de voorkeurslijst bestaat de mogelijkheid dat een leerling op alle scholen wordt uitgeloot. Ouders van kinderen die uitgeloot zijn op alle scholen van hun voorkeurslijst worden benaderd door hun basisschool om hun mogelijkheden voor de tweede aanmeldronde door te nemen. School zal dan samen met ouders en kind de procedure van de tweede aanmeldronde inzetten.

UITSTROOMGEGEVENS            

Ieder schooljaar verlaat een groep kinderen onze basisschool om na de zomervakantie aan hun nieuwe schoolloopbaan op het voortgezet onderwijs te beginnen. Onze schoolpopulatie is een afspiegeling van de wijk. Vanuit onze gegevens blijkt dat wij als school in staat zijn om kinderen met verschillende capaciteiten uit te kunnen laten stromen naar alle vormen van voortgezet onderwijs die bij de capaciteiten van de individuele leerling past. Onze uitstroomgegevens worden gevolgd door De Haagse Scholen en de Onderwijsinspectie.

Tijdpad in het kort voor schooljaar 2023-2024

Hoe ziet het tijdpad er uit voor schooljaar 2023-2024? 

  • Scholen melden zich tussen 1 oktober en 15 november aan voor een doorstroomtoets. 
  • Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies.    
  • Leerlingen maken in de eerste twee weken van februari de doorstroomtoets.   
  • Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.     
  • Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.         
  • Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school. 
  • Bij een hogere toetsscore wordt het schooladvies naar boven bijgesteld (nu is dat niet verplicht). Alleen als de school goed kan uitleggen waarom het voor het kind beter is om op een lager niveau in te stromen op de middelbare school, mag er een uitzondering worden gemaakt. Bij een lagere score gebeurt er niets.