Elke leerling op Houtwijk wordt gevolgd door het leerlingvolgsysteem.

In dit leerlingvolgsysteem kunnen we kinderen volgen op doelen en resultaten.

Soms is het zo dat een kind  niet helemaal de ideale lijn volgt zoals het landelijk gemiddelde aangeeft, gewoon omdat het soms moeite met de uitleg heeft, soms beter in rekenen is dan in taal, een lastige thuissituatie heeft, last heeft om de aandacht vast te houden of dat er een andere oorzaak aan te wijzen is.

De Intern begeleiders binnen de school hebben samen met de leerkrachten de taak alle leerlingen te volgen en de juiste ondersteuning te zoeken die een kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Soms kan dit door extra uitleg binnen de groep te bieden en soms wordt er expertise van externen ingeroepen. Ook wordt er veel gebruik gemaakt van vrijwilligers binnen de school die met kleine groepjes kinderen of individueel met een kind werken. Elk kind wordt meerdere keren per schooljaar intern besproken om vervolgens met ouders over de voortgang van hun kind in gesprek te gaan.

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. Deze ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in Haaglanden. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, lees dan ons SOP of bezoek de website van SPPOH www.sppoh.nl.

SOP SchoolOndersteuningsPLan OBS Houtwijk 21-26