Via Social Schools kunt u verlof aanvragen. De directie kan uw aanvraag goedkeuren of afkeuren, we hanteren hiervoor de richtlijnen voor verlof zoals aangegeven door Leerplicht Den Haag.

Mocht u geen verlof krijgen maar wel verlof nemen dan kan het zijn dat u een boete krijgt vanuit Leerplciht. Deze boete kan €100,- per kind per dag bedragen.

Regels betreft het verlof en leerplicht vindt u hieronder!

Leerplicht
Voor alle leerlingen vanaf de leeftijd van 5 jaar geldt de Leerplichtwet. In deze wet is voorzien dat leerlingen in bepaalde gevallen kunnen worden vrijgesteld van de leerplicht. Voor maximaal 10 dagen per jaar beslist de schooldirecteur. Verzoeken om langere vrijstelling worden altijd ter beoordeling aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Den Haag doorgezonden. Ouders doen een verzoek om vrijstelling tijdig en schriftelijk . U kunt hiervoor een aanvraagformulier op school halen. Leerplicht Den Haag houdt een ruime termijn van 8 weken tevoren aan. Een aanvraag voor een huwelijk is qua termijn natuurlijk iets anders dan een aanvraag wegens ziekte, gewichtige omstandigheden of een begrafenis.
U ontvangt het formulier retour met de eventuele toestemming of afwijzing. De schooldirectie is verplicht verlof (of afwezigheid) zonder toestemming te melden bij de leerplichtambtenaar. De Haagse scholen, waaronder onze school bestuurlijk valt, kent in kader van de leerplichtwet de volgende vrijstellingen en richtlijnen:

Leeftijd
Leerplicht bestaat vanaf 5 jaar. Kinderen van 5 jaar mogen 5 uur per week worden vrijgesteld van schoolbezoek (art. 41 WPO). Een beroep op deze vrijstelling moet door de ouders worden gemeld bij de directeur. Het normale lespatroon dient door het verlof zo min mogelijk te worden verstoord. De leerling is dus altijd een volledige ochtend of middag op school.

Verlof
Vakantie
Een verzoek om vakantie buiten de schoolvakanties kan in zeer bijzondere omstandigheden één keer per jaar worden verleend voor maximaal 10 dagen. Het mag niet gaan om de eerste 2 weken van het schooljaar.
Het wettelijk criterium is echter dat de leerling door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders niet binnen de schoolvakantie met hen / het gezin op vakantie kan. Dat betekent dat bijvoorbeeld een verzoek om een extra dag voorafgaand of aansluitend aan een schoolvakantie zal worden afgewezen.
Er is slechts in uitzonderlijke gevallen sprake van een beroep waarbij niet in één van de schoolvakanties 2 weken vakantie kan worden opgenomen. Horeca of agrarische sector is denkbaar, maar het moet gaan om onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen. Een verzoek voor 2 weken vakantie buiten de schoolvakantie zal daarom in principe worden afgewezen.

Levensovertuiging
Uiterlijk 2 dagen voor de gebeurtenis kan aan de directeur door de ouders om vrijstelling worden gevraagd voor een verplichting vanwege godsdienst of levensovertuiging. Voorbeelden zijn offerfeest, suikerfeest, en Jom Kippoer.
Voor dergelijke feesten wordt op de feestdag zelf 1 dag verlof gegeven. Voor niet algemeen bekende feestdagen wordt geen verlof gegeven. Dat geldt eveneens voor gebeurtenissen in verband met een individuele levensovertuiging (“Wij vinden het belangrijk dat …”).

Gewichtige omstandigheden
Hierbij kunt u denken aan een bruiloft, begrafenis of verhuizing. Bij een (12,5, 40 en 50-jarig) huwelijk geldt een beperking tot familie tot de tweede graad (ouders, broers/zussen, grootouders). Bij verhuizing wordt 1 dag toegekend.

De school kan u ten behoeve van verantwoording over de toepassing van de leerplichtwet en benodigde dossiervorming om bewijzen vragen.

Ziekte
Bij ziekte van de leerling bestaat recht op vrijstelling.