Stichting De Haagse Scholen (DHS) en OBS Houtwijk
Onze school maakt onderdeel uit van De Haagse Scholen, een stichting voor openbaar basis- en speciaal onderwijs in Den Haag met in totaal 52 scholen in onze mooie hofstad.

OBS Houtwijk is een openbare basisschool die kwalitatief goed onderwijs wil bieden aan leerlingen in een veilige en uitdagende leeromgeving. Professionaliteit, kindgerichtheid, maatwerk, goede leerresultaten en een nauwe samenwerking met ouders vormen daarbij haar speerpunten.
Openbare scholen worden bezocht door kinderen en ouders met verschillende achtergronden. Het onderwijsteam ziet het als haar taak te zorgen voor goed onderwijs aan alle kinderen. Op een openbare school is in principe iedereen welkom. Het respectvol met elkaar omgaan vormt de basis voor onze dagelijkse werkwijze en ons onderwijs. Wij geven iedereen gelijke kansen.

Missie DHS: “Wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen”
Bij ons op school creëren we een omgeving waarin de voorwaarden worden geschapen voor talentontwikkeling. Kinderen krijgen bij ons de kans zich vanuit hun eigen mogelijkheden maximaal te ontwikkelen. Onze leerkrachten zijn daarbij onmisbaar: zij stimuleren kinderen zodat hun talent en mogelijkheden naar boven komen.

We vinden het ook belangrijk dat kinderen leren om van elkaar te leren. Van elkaars achtergrond, opvattingen en ideeën. De ouders vormen samen met onze school een team in de ontwikkeling van het kind. We gaan in gesprek met hen over onder andere hun bijdrage aan het onderwijs en de verantwoordelijkheid voor de opvoeding.

Visie en missie OBS Houtwijk: 

Missie 

“OBS Houtwijk is de plek om het leven te leren!” 

Kinderen kunnen zich bij ons ontwikkelen tot (jong) volwassenen die in staat zijn eigen keuzes te maken en verantwoordelijkheid kunnen dragen. Dit doen we vanuit een veilige, respectvolle, rijke (leer)omgeving. 

Visie 

Om het leven te leren werken we vanuit de waardes: 

SAMEN “ZIJN” ZELFSTANDIG 

Vanuit deze waardes kunnen kinderen zich ontwikkelen om flexibel om te gaan met de toekomstige maatschappij. 

SAMEN 

  • Wij leren kinderen samen te werken, te spelen en te leren. 
  • Goed onderwijs bieden doen we samen met de kinderen, ouders, team, buurt en partners. 

“ZIJN” 

  • Je mag zijn wie je wilt zijn. Ook accepteer en respecteer je een ander. 

ZELFSTANDIG 

  • De leerkracht coacht en begeleidt de kinderen in hun eigen leerproces. 
  • Wij leren de kinderen verantwoordelijk te zijn voor zichzelf en hun omgeving. 

Wij werken nauw samen met u – de ouders – en partners in de wijk. Met de voor-, tussen- en naschoolse opvang, sportclubs en culturele instellingen werken wij aan een veilige en inspirerende omgeving voor uw kind. We bieden passende zorg voor elke leerling, waarbij wij – als school – de regie houden bij de inzet van andere zorgaanbieders, zoals jeugdhulpverlening, maatschappelijk werk en gezondheidszorg.

Onze leerkrachten zijn in dit alles onmisbaar. Ook van hen verlangen we dat ze blijven leren om hun vakmanschap op peil te houden. Hun prestaties worden vastgelegd in een professioneel functionerings- en beoordelingssysteem.

Wilt u meer over onze school weten? Bekijk dan de website op uw gemak. Onder de verschillende kopjes kunt u nog veel meer informatie vinden en lezen.

Voor de komende 4 jaar hebben we met elkaar een nieuw schoolplan geschreven, dit kunt u nalezen op de website.