Stichting De Haagse Scholen (DHS) en OBS Houtwijk
Onze school maakt onderdeel uit van De Haagse Scholen, een stichting voor openbaar basis- en speciaal onderwijs in Den Haag met in totaal 52 scholen in onze mooie hofstad.

OBS Houtwijk is een openbare basisschool die kwalitatief goed onderwijs wil bieden aan leerlingen in een veilige en uitdagende leeromgeving. Professionaliteit, kindgerichtheid, maatwerk, goede leerresultaten en een nauwe samenwerking met ouders vormen daarbij haar speerpunten.
Openbare scholen worden bezocht door kinderen en ouders met verschillende achtergronden. Het onderwijsteam ziet het als haar taak te zorgen voor goed onderwijs aan alle kinderen. Op een openbare school is in principe iedereen welkom. Het respectvol met elkaar omgaan vormt de basis voor onze dagelijkse werkwijze en ons onderwijs. Wij geven iedereen gelijke kansen.

Missie DHS: “Wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen”
Bij ons op school creëren we een omgeving waarin de voorwaarden worden geschapen voor talentontwikkeling. Kinderen krijgen bij ons de kans zich vanuit hun eigen mogelijkheden maximaal te ontwikkelen. Onze leerkrachten zijn daarbij onmisbaar: zij stimuleren kinderen zodat hun talent en mogelijkheden naar boven komen.

We vinden het ook belangrijk dat kinderen leren om van elkaar te leren. Van elkaars achtergrond, opvattingen en ideeën. De ouders vormen samen met onze school een team in de ontwikkeling van het kind. We gaan in gesprek met hen over onder andere hun bijdrage aan het onderwijs en de verantwoordelijkheid voor de opvoeding.

Visie en missie OBS Houtwijk: “Onderwijs maken we samen”

Kernwaarden OBS Houtwijk:
•Op onze school is er respect voor elkaar; er heerst een goede sfeer, ieders veiligheid staat voorop.
•Op onze school staat het kind centraal; we zijn kindvriendelijk.
•Op onze school halen wij passende resultaten; we halen het maximale uit elk kind.
•Onze school biedt een compleet, uitdagend totaalaanbod (modern, vernieuwend, ondernemend).
•Wij kennen ieder kind.
•Op onze school hebben we oog voor talent-ontplooiing en –ontwikkeling.

Beloftes:
•Wij bieden de mogelijkheden om optimaal uit de kinderen te halen wat er in zit. We brengen hen diverse vaardigheden bij en
leren het kind zoveel mogelijk, gericht op zijn/haar mogelijkheden. Wij stimuleren verwondering en nieuwsgierigheid.
We houden rekening met niveauverschillen en onderwijsbehoeften.
•We bieden de kinderen (en hun ouders) een luisterend oor en zorgen voor een goede communicatie.
•We bieden structuur en overzicht.
•We bieden een veilige, open sfeer.

Belangrijke waarden die we de kinderen bijbrengen zijn: veiligheid, zorgzaamheid, samenwerken leren en leven.
•We bieden plezier in leren, het ontdekken en benoemen van de talenten van ieder kind.
•Wij geven onze leerlingen verantwoordelijkheid voor het eigen leren.
•Onze medewerkers onderzoeken en ontwikkelen hun kennis, houding en vaardigheden.

Wij werken nauw samen met u – de ouders – en partners in de wijk. Met de voor-, tussen- en naschoolse opvang, sportclubs en culturele instellingen werken wij aan een veilige en inspirerende omgeving voor uw kind. We bieden passende zorg voor elke leerling, waarbij wij – als school – de regie houden bij de inzet van andere zorgaanbieders, zoals jeugdhulpverlening, maatschappelijk werk en gezondheidszorg.

Onze leerkrachten zijn in dit alles onmisbaar. Ook van hen verlangen we dat ze blijven leren om hun vakmanschap op peil te houden. Hun prestaties worden vastgelegd in een professioneel functionerings- en beoordelingssysteem.

Wilt u meer over onze school weten? Bekijk dan de website op uw gemak. Onder de verschillende kopjes kunt u nog veel meer informatie vinden en lezen.

Voor de komende 4 jaar hebben we met elkaar een nieuw schoolplan geschreven, ook dat kunt u hier downloaden.